В логопедични и психологични кабинети „Слънчице“ работят високо квалифицирани специалисти логопеди, които създават възможности за развитие на личните качества на децата и усвояването на нови знания и умения, чрез забавни и креативни задачи, за да стимулират творческото им мислене.

Кабинетът извършва диагностика и терапия на деца от 2 до 18 годишна възраст.
Работата с детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето.
Развиват се говорните умения.
Извършва се тестова диагностика за готовността на детето за постъпване в училище.
Разполага със зони за рисуване, моделиране, конструиране.
Работа при артикулационни нарушения при замени, пропуски на съгласни звуци.

Услуги в логопедичните кабинети:

1. Логопедични обследвания за деца и възрастни за установяване на езиково-говорните нарушения или затруднения. Изготвяне и работа по индивидуална логопедична програма.

2. Изготвяне и издаване на логопедични оценки и становища за институции, ТЕЛК и др.

3. Насочване и работа с ортодонти, хомеопати, невролози и др. специалисти.

4. Терапии с деца при:

• Дислалия
• Алалия/ОНР
• Заекване и запъване
• Брадилалия и тахилалия
• Дизартрия
• Детска говорна апраксия
• Фонационни нарушения – афония, дисфония, ринофония
• Ринолалия
• Специфични обучителни трудности – дислексия, дисграфия, дискалкулия
• Фонологични нарушения в развитието на устния език
• Граматично нарушения в развитието на устния език
• Семантично-прагматични нарушения в развитието на устния език
• Вторични нарушения в развитието на устния език
• Аутизъм
• Късно проговаряне и общо езиково недоразвитие
Билингвизъм (езикови затруднения при деца в двуезична среда)
Езикова терапия в ранна детска възраст – от 2 до 3 г.
Задръжка в речевото развитие

5. Терапии с възрастни при:

• Заекване и запъване и нарушения на темпа и ритъма на речта- при деца, подрастващи и възрастни
• Артикулационни нарушения
• Дислексия
• Нарушения или промени в ритъма и темпа на речта
• Подобряване на дикцията
Логоритмика, музикотерапия

*За повече информация, консултация и записване, моля, свържете се нас
на тел. 0886 86 66 09 или заповядайте на място на адрес:
гр. Пловдив,  
бул. „Марица“ 27 Д